Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Η σχολική κοινότητα ως οργανωμένη ομάδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Σκοπός της σύνταξης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας οιουδήποτε, αλλά η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Γι’ αυτό βασικές αρχές του είναι:
• Όλοι οι μαθητές/τριες είναι ίσοι/ες στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις
• Κάθε μαθητής/τρια δικαιούται τον σεβασμό των άλλων και υποχρεούται να σέβεται τους/τις άλλους/ες.
• Για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο αμοιβαίος σεβασμός εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

Κεφάλαιο 1ο
Θέματα Λειτουργίας
1.1 Πρωινή Προσέλευση
• Το σχολείο μας αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:20 π.μ. με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις 7 διδακτικές ώρες λειτουργίας του στις 14:10 μ.μ.
• Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στις θέσεις τους στις 8:10 π.μ.
• Η προσέλευση στο σχολείο γίνεται έγκαιρα, πριν χτυπήσει το κουδούνι για την πρώτη ώρα. Η πρώτη ώρα αρχίζει με την πρωινή συγκέντρωση, γι’ αυτό και η παρουσία των εκπαιδευτικών της 1ης ώρας και των μαθητών/τριών σ’ αυτήν είναι υποχρεωτική.
• Όταν ο καιρός δεν είναι καλός, οι μαθητές/τριες πηγαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας με το χτύπημα του κουδουνιού, όπου γίνεται και η προσευχή πριν από την έναρξη του μαθήματος.
• Μετά την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος οι μαθητές δεν απομακρύνονται από τον σχολικό χώρο και οι πόρτες του σχολείου κλείνουν. Σχολικός χώρος είναι ο περιφραγμένος χώρος του σχολείου.
• Η Δ/νση του σχολείου παρακολουθεί τις πρωινές αργοπορίες διατηρώντας το δικαίωμα να ενημερώνει τους γονείς και να επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση εσκεμμένης, συστηματικής και αδικαιολόγητης αργοπορίας.
• Μόνο για τους μαθητές/τριες που αργοπόρησαν κατά την πρωινή προσέλευση για συγκεκριμένο και ειδικό λόγο και μετά από ενημέρωση της Δ/νσης, η κεντρική είσοδος του σχολείου θα ανοίγει στο πρώτο διάλειμμα
• Οι γονείς οφείλουν σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών τους να ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία από τα μαθήματα.

1.2 Φοίτηση και Παραμονή στον σχολικό χώρο
• Ο/Η μαθητής/τρια προσέρχεται στην τάξη εγκαίρως, αμέσως μετά το κουδούνι και κάθεται στη θέση του/της. Μη έγκαιρη προσέλευση στο μάθημα, οποιαδήποτε ώρα, εφόσον κριθεί από τον διδάσκοντα ή τον Δ/ντή ότι η αργοπορία είναι αδικαιολόγητη, συνεπάγεται απουσία (δεν γίνεται δεκτός/ή στην τάξη).
• Κανένας μαθητής από τους προσελθόντες στο σχολείο δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του Σχολείου, η οποία υποχρεούται να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών που βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της αίθουσας.
• Σε περίπτωση απουσίας σε ενδιάμεση ώρα ή αποχώρησης από το σχολείο αδικαιολόγητα, γίνονται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως κρίνονται απαραίτητες. Ο/Η μαθητής/τρια που θέλει να απουσιάσει σε ενδιάμεση ώρα, ή να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος θα πρέπει να ζητήσει άδεια από τον καθηγητή του μαθήματος και το διευθυντή του σχολείου ή τον υποδιευθυντή, εφόσον ο διευθυντής απουσιάζει και ύστερα από επικοινωνία του σχολείου με τον κηδεμόνα.
• Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, η είσοδος ή η έξοδος μαθητή/τριας, από την αίθουσα-χώρο διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους.
• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά φαγώσιμων και ποτών, και πολύ περισσότερο η χρήση τους, στην αίθουσα διδασκαλίας.
• Η προσκόμιση βιβλίων, τετραδίων, φορμών γυμναστικής και ό,τι άλλο ορίζεται από τον διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια είναι απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν τα σχολικά βιβλία καθαρά και σε άριστη κατάσταση και να μην τα εγκαταλείπουν στο σχολείο.
• Οι χαμένες ώρες που προκύπτουν από καιρικά φαινόμενα ή άλλες αιτίες αναπληρώνονται με περικοπή περιπάτων και εκδρομών, με αξιοποίηση των σχολικών εορτών, με προσθήκη διδακτικών ωρών, μετά την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος, με αξιοποίηση Σαββάτων κ.τ.λ. σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
• Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή/τριας οι μαθητές/τριες περιμένουν οδηγίες από τη διεύθυνση του σχολείου.
• Διενεργούνται σε όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων, με εξαίρεση τη Φυσική Αγωγή, δύο υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία σε κάθε τετράμηνο. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα και η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου δεν πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο, τότε διενεργούνται και οι δύο ωριαίες γραπτές δοκιμασίες στο δεύτερο τετράμηνο. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, γίνονται μετά από προγραμματισμό με τη Διεύθυνση του σχολείου και συνεννόηση με τους μαθητές/τριες, καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών στο τελευταίο μάθημα της ενότητας. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ωριαίων γραπτών δοκιμασιών περισσότερων από μία την ημέρα και τρεις την εβδομάδα.
• Οι απουσίες δεν χαρακτηρίζονται δικαιολογημένες – αδικαιολόγητες. Η φοίτηση του μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται Επαρκής, όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114. Χαρακτηρίζεται ως Ανεπαρκής, όταν οι απουσίες υπερβαίνουν τις 114. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια επαναλαμβάνει την τάξη.
• Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και διδακτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική.
• Η ώρα του μαθήματος γίνεται σεβαστή από όλους. Αυτό σημαίνει ότι οι τάξεις που κάνουν μάθημα, δεν πρέπει να ενοχλούνται από άλλους μαθητές, οι οποίοι είτε έχουν κενό, είτε ασχολούνται με άλλες εκδηλώσεις.
• Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς πριν δώσει την άδεια ο καθηγητής.
• Οι μαθητές φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας του πίνακα, των θρανίων και γενικότερα της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το Τμήμα τους.
• Κατά τα διαλείμματα οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες και κατευθύνονται στους αύλειους χώρους. Οι αίθουσες παραμένουν κλειδωμένες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
• Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο σύμφωνα με το Ω.Π. της ημέρας και δεν επιτρέπεται η αποχώρησή τους παρά μόνο με γραπτή άδεια του Δ/ντή ή Υπ/ντή.
• Οι κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, τουαλέτες, αποδυτήρια, γήπεδα κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται από όλους. Γι’ αυτό και είναι ευθύνη όλων να τους διατηρούν ευπρεπείς και καθαρούς, για λόγους υγιεινής, καλαισθησίας, πολιτισμού και προστασίας του περιβάλλοντος.
• Σε περίπτωση που απουσιάζει κάποιος καθηγητής μόνο ο απουσιολόγος ή ο πρόεδρος του τμήματος προσέρχεται στη Γραμματεία για να ρωτήσει πώς θα γίνει η αναπλήρωση της ώρας.
• Το σχολείο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις τους και τη συμπεριφορά τους όσο πιο έγκαιρα γίνεται.

1.3 Εμφάνιση – Παρουσία
• H εμφάνιση των μαθητών/τριών στο σχολικό χώρο είναι κόσμια και ευπρεπής και σύμφωνα με το πνεύμα του σχολείου.
• Καλό είναι οι μαθητές/τριες να μην φέρνουν στο σχολείο πράγματα μεγάλης αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειας τέτοιων αντικειμένων, το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησης τους. (Αν υπάρχει σοβαρός λόγος προσκόμισης ή φύλαξης χρηματικού ποσού ή αντικειμένου, πρέπει και μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία για τη φύλαξη τους.)

1.4 Απουσιολόγοι
• Οι απουσιολόγοι ορίζονται από τον Υπεύθυνο καθηγητή τμήματος με βάση την βαθμολογία τους την προηγούμενη σχολική χρονιά (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).
• Ο/Η απουσιολόγος με την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος παραλαμβάνει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης και είναι υπεύθυνος/η για τη φύλαξη, τη μη αλλοίωση ή τη φθορά τους. Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας καταχωρίζει τις απουσίες στους/ις απόντες – απούσες συμμαθητές/τριές του/της.
• Το απουσιολόγιο ελέγχεται από τον εκπαιδευτικό κάθε διδακτικής ώρας, τον/την υπεύθυνο του τμήματος και τη διεύθυνση.
• Όταν απουσιάζει τον/την αντικαθιστά ο/η αναπληρωματικός/ή

2. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους/τις μαθητές/τριες
Οι γενικές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους/τις μαθητές/τριές τους περιγράφονται στον Ν. 1566/1985 και εξειδικεύονται. σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
• να αντιμετωπίζουν τους/τις μαθητές/τριές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό,
• να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών/τριών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης,
• να αντιμετωπίζουν τους/τις μαθητές/τριές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια,
• να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών εντός του σχολικού χώρου,
• να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ήρεμου και δημιουργικού σχολικού κλίματος.

3. Συμπεριφορά στον σχολικό χώρο
3.1. Εκπαιδευτικοί
1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.
Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
2. Φέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη.
3. Ακούν προσεκτικά και λαμβάνουν υπόψη τους τις γνώμες και τις παρατηρήσεις των μαθητών, στο πλαίσιο εφαρμογής των σκοπών της εκπαίδευσης, όπως αυτοί καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. Το άρθρο αυτό δεν αφορά το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του μαθήματος.
4. Φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.
5. Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να ακούει με προσοχή, να βοηθάει και να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/μαθήτριες που του αναφέρουν κάποιο πρόβλημα και να προωθεί την επίλυσή του.
6. Δημιουργούν καλή σχέση με τους γονείς, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι σημαντικοί ενήλικες της ζωής τους έχουν κοινή πολιτική.
7. Διατηρούν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, οι οποίες διέπονται από ευγένεια, αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τον άλλο, ώστε να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά.
8. Εφόσον είναι δυνατόν, από το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, καλύπτουν τα κενά που δημιουργούνται από την απουσία άλλων εκπαιδευτικών και απασχολούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
9. Η Διεύθυνση του σχολείου οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως για τις αλλαγές που γίνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, για τυχόν απουσίες εκπαιδευτικών.
10. Για την καλύτερη ενημέρωση – συνεργασία μεταξύ των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών και των διδασκόντων καταρτίζεται πρόγραμμα από τους διδάσκοντες, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, το οποίο κοινοποιείται στους γονείς των μαθητών.

3.2. Μαθητές/μαθήτριες
1. Τα μέλη της μαθητικής κοινότητας μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για πειθαρχικά θέματα στις συνεδριάσεις του Συλλόγου καθηγητών, να κάνουν προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που τους αφορούν, να ενημερώνονται για τα έγγραφα, τα διατάγματα κ.τ.λ. που τους αφορούν, να διοργανώνουν – συμμετέχουν σε μαθητικές εκδηλώσεις και να υποβάλλουν υποψηφιότητα στα όργανα, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, να παρακολουθούν τις συνθήκες λειτουργίας του σχολικού κυλικείου (καθαριότητα, εξυπηρέτηση κ.τ.λ.) σε συνεργασία και μετά από έγκριση του Συλλόγου καθηγητών.
2. Σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους, εντός της σχολικής κοινότητας, και αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων.
3. Δεν καθυστερούν κατά την πρωινή τους προσέλευση στο σχολείο, καθώς και κατά την είσοδό τους στην τάξη, μετά τα διαλείμματα.
4. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.
5. Τα θέματα με το σχολείο των μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους τα ρυθμίζει ο κηδεμόνας τους Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ρυθμίζουν οι ίδιοι τα θέματα τους με το σχολείο.
6. Προστατεύουν τη σχολική περιουσία, τη διατηρούν καθαρή και δεν την φθείρουν με πράξεις ή παραλείψεις.
7. Οι ζημιές-καταστροφές που γίνονται επί της σχολικής περιουσίας αποκαθίστανται από τούς γονείς/κηδεμόνες εκείνων που ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για την πρόκληση τους.
8. Το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης είναι δημόσια έγγραφα και πρέπει να προστατεύονται. Η καταστροφή τους είναι ανεπίτρεπτη και αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου.
9. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.
10. Οι αστεϊσμοί που οδηγούν σε παρεξηγήσεις και ατυχήματα πρέπει να αποφεύγονται.
11. Τα περιστατικά εκφοβισμού ή και κακοποίησης μέσα στο σχολείο αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, πάντα με πνεύμα καλής διάθεσης και προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του καλού κλίματος συνεργασίας. Βέβαια, σε σοβαρές περιπτώσεις αναλαμβάνει η Διεύθυνση ή οι Προϊστάμενοι να επιλύσουν το πρόβλημα με βάση την κείμενη νομοθεσία.
12. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι αίθουσες διδασκαλίας κλειδώνονται και οι μαθητές συμμορφώνονται στις υποδείξεις των εφημερευόντων εκπαιδευτικών και δεν βγαίνουν έξω από τον σχολικό χώρο.
13. Δεν επιτρέπεται να προσκαλούνται ή να παρευρίσκονται εξωσχολικοί στο χώρο του σχολείου και η συνομιλία μαζί τους αποφεύγεται. Εξωσχολικός μπορεί να επικοινωνεί με μαθητή μόνο μετά από άδεια της διεύθυνσης του σχολείου.
14. Στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ή η διανομή εξωσχολικών εντύπων, πλην εκείνων που καθορίζονται από το Υ.ΠAI.Θ, καθώς και η χρήση ραδιοφώνου, κινητού, c.d. player, camera, laptop, τράπουλας κτλ από τους μαθητές.
15. Ο χώρος των περιπάτων θεωρείται σχολικός γι’ αυτό και η συμπεριφορά των συμμετεχόντων/ουσών πρέπει να είναι όπως και μέσα στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια του σχολικού περιπάτου απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου πλην αυτών που έχει ορίσει ο σύλλογος καθηγητών και η διεύθυνση του σχολείου. Στον περίπατο συμμετέχει όλο το σχολείο εκτός και συντρέχει σοβαρός λόγος.
16. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν εμφάνιση χωρίς ακρότητες και εκκεντρισμούς σύμφωνα με ό,τι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής.
17. Η συμπεριφορά μαθητή/τριας που εκδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο μέσα και έξω από το σχολείο με πράξεις ή παραλείψεις συνιστά τη διαγωγή του/της και λαμβάνονται μέτρα παιδαγωγικού χαρακτήρα.
18. Η Διαγωγή χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική», «Καλή», «Μεμπτή». Σε περίπτωση που κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ο μαθητής υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής δεν αναγράφεται σε κανένα τίτλο απόλυσης ή πιστοποιητικό σπουδών και δεν αλλάζει μετά την οριστική έξοδο του μαθητή από το σχολείο.
Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους του σχολείου και στη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών.

3.3 Παραπτώματα – Κυρώσεις – Παιδαγωγικά Μέτρα
• Εκπαιδευτικοί και διδασκόμενοι/ες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται από τη θέση που κατέχει ο καθένας στην κοινωνία του σχολείου.
• Ο έλεγχος των καθηγητών/τριών γίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τον κανονισμό του σχολείου.
• Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών ελέγχεται
α) από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς και
β) από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (διευθυντής, σύλλογος διδασκόντων/ουσών)
σύμφωνα με τους νόμους και τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, πάντα όμως με κυρίαρχο κριτήριο τις παιδαγωγικές αρχές.
• Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους (εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες) σε κάθε χώρο του σχολείου
(Ν. 3868/2010, ΦΕΚ 129 τ.Α΄/03.08.2010, Γ.Π. οικ. 104720/25-08-2010 Κ.Υ.Α. , ΦΕΚ 1315 τ.Β΄,
Ν. 3730/2008, ΦΕΚ 262 τ.Α΄/23.12.08).
• Οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές εντός του σχολικού χώρου. Μπορούν να χρησιμοποιούν σε περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο του σχολείου (Γ2/100553/04-09-2012 & Γ2/132328/07-12-2006 Αποφάσεις του Υπ. Παιδείας). Η με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο χρήση κινητού τηλεφώνου και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων -απαγορεύεται και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο.
• Κατά την ώρα της διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.
• Μαθητής/τρια που προκαλεί εσκεμμένη φθορά:
Τιμωρείται με απόφαση του/της διευθυντή/ριας ή του συλλόγου διδασκόντων.
Ενημερώνεται ο/η κηδεμόνας του/της από τη διεύθυνση και Υποχρεούται σε αποκατάσταση της φθοράς.
• Σε περίπτωση που δε βρεθεί ο υπεύθυνος της φθοράς, υποχρεούται το τμήμα να αποκαταστήσει τη ζημιά με έξοδα όλων των μαθητών του και με την ευθύνη του 5μελούς του τμήματος.
• Η συνεργασία μεταξύ μαθητών στη διάρκεια γραπτής εξέτασης και η αντιγραφή, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα και τιμωρούνται αυστηρά.
• Εξίσου σοβαρό παράπτωμα αποτελεί και η λογοκλοπή – η χρήση έργου ή μέρους του έργου κάποιου άλλου χωρίς να αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών.
• Γενικότερα, όλες οι αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους καθηγητές τους, το συμμαθητή τους, τη σχολική περιουσία, καθώς και εσκεμμένη πράξη που έχει ως σκοπό ή συνέπεια την διατάραξη της τάξης ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο του σχολείου θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Αυτά θα αντιμετωπίζονται από το διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.
• Οι καθηγητές έχουν δικαίωμα επιβολής τιμωρίας, μιας (1) ώρας αποβολή από το μάθημα, στους μαθητές που διαταράσσουν την ησυχία και το ήρεμο κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο. Αυτοί προσέρχονται στο διευθυντή για ενημέρωση του ιδίου και εν συνεχεία του κηδεμόνα, και την καταγραφή της ωριαίας αποβολής στο βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας του σχολείου. Όσοι μαθητές επανειλημμένα διαταράσσουν το ομαλό κλίμα της τάξης, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ποινές οι οποίες επιβάλλονται από τη διεύθυνση και/ή το σύλλογο διδασκόντων.
• Κατά τη διάρκεια αποβολής μίας ή περισσότερων ημερών από τα μαθήματα ο μαθητής υποχρεούται να παρευρίσκεται στο σχολείο καθημερινά και απασχολείται κατάλληλα από τη Δ/νση.
• Για όλα τα παραπτώματα και την πιθανή τιμωρία των μαθητών/τριών ενημερώνονται οπωσδήποτε οι γονείς – κηδεμόνες είτε από τον/την υπεύθυνο καθηγητή/τρια του τμήματος είτε από τη Διοίκηση του σχολείου.

4. Εφημερεύοντες Εκπαιδευτικοί
1. Επιτηρούν και προστατεύουν τους μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
2. Προστατεύουν τους μαθητές/τριες από εξωσχολικούς
3. Φροντίζουν για την κόσμια συμπεριφορά των μαθητών/τριών κατά την είσοδο τους στην αίθουσα μετά το χτύπημα του κουδουνιού.
4. Απομακρύνουν τους μαθητές/τριες από τις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος
5. Βοηθούν στη σύνταξη των μαθητών/τριών κατά την πρωινή συγκέντρωση, σε συνεργασία με τον καθηγητή/τρια της Φυσικής Αγωγής και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα

5. Υπεύθυνος τμήματος
1. Παρακολουθεί τη φοίτηση των μαθητών, καταχωρίζει τις απουσίες τους στο Myschool και επικοινωνεί-ενημερώνει τον κηδεμόνα μαθητή.
2. Σε περίπτωση απουσίας τριών συνεχόμενων ημερών ή πραγματοποίησης 30 συνολικά απουσιών επικοινωνεί άμεσα και ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες (ηλεκτρονικό μήνυμα ή SMS ή επιστολή), πληροφορείται το λόγο των απουσιών και ενημερώνεται ο Δ/ντής
3. Σε περίπτωση μεταβολής του συνολικού αριθμού απουσιών ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή μέσα στις 5 πρώτες μέρες του μήνα με ηλεκτρονικό μήνυμα ή SMS ή επιστολή.
4. Όταν πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης και της τελευταίας, χωρίς την άδεια του Δ/ντή, αναζητούνται οι λόγοι και γίνονται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως κρίνονται απαραίτητες
5. Υποστηρίζει συστηματικά τους μαθητές και δημιουργεί θετικό κλίμα στη σχολική κοινότητα. Εντοπίζει έγκαιρα τα όποια προβλήματα (οικογενειακά, οικονομικά,
συναισθηματικά) των μαθητών ώστε να αντιμετωπίζονται όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται από το σχολείο.
6. Ορίζει τον απουσιολόγο του τμήματος σύμφωνα με τα παιδαγωγικά κριτήρια που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων/ουσών (για τη συμπλήρωση και τον έλεγχο του απουσιολογίου υπεύθυνος είναι ο/η διδάσκων/ουσα).

6. Υποχρεώσεις Γονέων
1. Ο/η κηδεμόνας είναι υπεύθυνος για τη φοίτηση του μαθητή/τριας. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή/τριας γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους απουσίας του/της.
2. Το σχολείο ενημερώνει τον/την κηδεμόνα του μαθητή/τριας για τη φοίτηση του/της με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό μήνυμα, τηλέφωνο, SMS, επιστολή)
3. Εάν ο/η κηδεμόνας αρνηθεί την επικοινωνία καλείται το Συμβούλιο Τμήματος για χρήση ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Επίσης συμμετείχε και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.

Σχολικό έτος 2022-2023

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Παπαφωτίου Γεώργιος